Giáo viên JTrain


Cô Vũ Thị Lụa

Họ và tên: Cô Vũ Thị Lụa

Trình độ tiếng Nhật: N2

Trường học:  Đại học Phương Đông – Khoa ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc: 7 năm

 

Phát triển bởi Trung tâm nhật ngữ Jtrain